SERVICEVOORWAARDEN
Game Hive Corporation (“Game Hive”/“wij”/“ons”) BEZIT EN EXPLOITEERT DE GAMES EN DE WEBSITE OP WWW.GAMEHIVE.COM EN ALLE DAARAAN GERELATEERDE SERVICES (GEZAMENLIJK DE “SERVICES”). LEES DEZE SERVICEVOORWAARDEN (“VOORWAARDEN”) ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SERVICES TE GEBRUIKEN GEEFT U AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, DIENT U DE SERVICES OF DE INHOUD OF FUNCTIES ERVAN NIET TE GEBRUIKEN. DEZE VOORWAARDEN ZIJN ONDERHEVIG AAN VERANDERING EN UW GEBRUIK VAN DE SERVICES NA ENIGERLEI WIJZIGING OF UPDATE VAN DEZE VOORWAARDEN ZAL BETEKENEN DAT U INSTEMT MET DERGELIJKE GEWIJZIGDE VOORWAARDEN EN ERMEE AKKOORD GAAT. ELKE NIEUWE FUNCTIE WELKE TOEGEVOEGD WORDT AAN DE SERVICES ZAL ONDERHEVIG ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN, TENZIJ ANDERS VERMELD. U DIENT DEZE PAGINA REGELMATIG TE BEZOEKEN VOOR EVENTUELE WIJZIGINGEN AAN DEZE VOORWAARDEN.
GAMEN EN GEDRAGSREGELS

De geleverde Services zijn gebaseerd op community, eerlijkheid, integriteit en plezier dus houd u aan de regels. Veel plezier! Deze sectie van de Voorwaarden beschrijft de regels omtrent het aanmaken van een account, functies in games en niet-toegestaan gedrag.

Gebruikersaccounts. Elke gebruiker is beperkt tot één account per platform of apparaat, hoewel we u aanraden één account voor alle platforms te gebruiken. Indien u ervoor kiest dit advies te negeren en meerdere accounts op verschillende apparaten gebruikt, mogen uw accounts op geen enkele manier met elkaar communiceren. Indien geconstateerd wordt dat dit wel gebeurd is, zullen een of meerdere accounts geblokkeerd of gereset of anderszins beboet worden.

Transferts virtuels de marchandises et ventes de comptes. Tout contenu (y compris les devises virtuelles du jeu et les biens virtuels) provenant du jeu ne peut pas être vendu, transféré ou échangé contre de l’argent «réel». Toute tentative de le faire est en violation de ces conditions et peut entraîner une interdiction à vie du site Web / des jeux et une éventuelle action en justice. Toutes les ventes de biens virtuels et de monnaies virtuelles sont définitives et aucun remboursement ne sera accordé. La monnaie virtuelle et les biens ne peuvent pas être échangés contre de l’argent «réel». Game Hive a le droit absolu de gérer, réguler, modifier et / ou éliminer cette monnaie virtuelle et / ou ces biens virtuels comme il l’entend à sa seule discrétion, et Game Hive n’a aucune responsabilité envers vous ou quiconque pour l’exercice de ces droits. . Vous êtes responsable de tous les frais engagés sur votre compte par vous ou par toute personne qui accède à votre compte. Tous les biens virtuels et les devises sont perdus si votre compte est résilié ou suspendu pour quelque raison que ce soit.

Algemeen gedrag en niet-toegestane handelingen. Bepaalde activiteiten zijn in strijd met onze regels en ons beleid. Het is niet toegestaan:

1. De Games te gebruiken als u minderjarig bent (jonger dan 13).

2. Een naam voor uw personage te kiezen die aanstootgevend is voor andere gebruikers.

3. Gebruik te maken van bots, auto-clickers, hacks of exploits in de Games of deel te nemen aan enigerlei andere activiteiten die in onze regels en ons beleid verboden zijn.

4. Andere gebruikers te beschuldigen van vals spelen via een van de communicatiekanalen in de Games. Hieronder vallen ook de forums, de prikborden van spelers, statusberichten van spelers en de chat. Indien u vermoedt dat een speler valsspeelt en u kunt dit met bewijs onderbouwen, meld dit dan meteen aan ons door ons contactformulier in te vullen.

5. Via de Services te uploaden, publiceren, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te maken:

enigerlei materiaal dat onwettig, schadelijk, bedreigend, smadelijk, pestend, intimiderend, beledigend, vulgair, obsceen, pornografisch, seksueel expliciet, lasterlijk, hatelijk of raciaal of etnisch aanstootgevend is, inbreuk op andermans privacy maakt, crimineel gedrag aanmoedigt, leidt tot wettelijke aansprakelijkheid, wetten overtreedt of anderszins laakbaar is.

– enigerlei materiaal dat inbreuk maakt op intellectuele of andere eigendomsrechten van enigerlei partij (inclusief privacy- en publiciteitsrechten).

– enigerlei materiaal waarvan u niet gerechtigd bent het beschikbaar te maken.

– onwaarheden of onjuiste voorstellingen van zaken of een indruk te wekken waarvan u weet dat deze onjuist, misleidend of bedrieglijk zijn (bijv. zich voordoen als een andere gebruiker of iemand van onze medewerkers), of materiaal dat op welke manier dan ook minderjarigen kan schaden of een gevaar voor ze is.

– enigerlei ongevraagde of ongeoorloofde reclame, zakelijke verzoeken, promotiemateriaal, “ongewenste e-mail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidespelen” of enige andere vorm van verzoek.

– materiaal dat softwarevirussen of enige andere computercode, bestanden of programma’s bevat die ontworpen zijn om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur of gegevens of de Services of die van gebruikers of kijkers van de Services te onderbreken, te vernietigen of te beperken of die de privacy van een gebruiker in gevaar brengt.

1. De Services (inclusief eventuele beveiligingsgerelateerde functies) of servers of netwerken die zijn verbonden met de Services, verstoren of hinderen, of de vereisten, procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken die zijn aangesloten op de Services, negeren of de kwetsbaarheid onderzoeken, scannen of testen van een systeem of netwerk of inbreuk maken op of het omzeilen van beveiligings- of verificatiemaatregelen.

2. Opzettelijk of onopzettelijk enigerlei toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wet of regelgeving overtreden.

3. De inhoud van de Services, het gebruik van de Services of toegang tot de Services of de inhoud van de Services doorverkopen.

4. Door Game Hive verstrekte wachtwoorden met een derde partij delen of een andere Game Hive-gebruiker aansporen dit te doen.

5. Een verkeerde voorstelling geven van de bron, identiteit of inhoud van informatie die via de Services wordt verzonden (zoals claimen dat een bepaald werk van u is als dat niet het geval is).

6. Het gebruiken van de Services of andere gebruikers aansporen de Services te gebruiken voor illegale of ongepaste doeleinden (zoals het delen van accounts; alle accounts zijn slechts voor één gebruiker).

7. Decoderen, decompileren, disassembleren, reverse-engineeren of anderszins proberen om een broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van een deel van de Services te verkrijgen.

8. De Services wijzigen voor uw eigen persoonlijke of commerciële doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het wijzigen, aanpassen, licentiëren, in sublicentie verlenen of vertalen van de Services.

9. Proberen onze taalfilters te omzeilen die geïmplementeerd zijn om denigrerende opmerkingen te voorkomen.

10. Zich schuldig maken aan enigerlei ander gedrag dat verboden is door deze Voorwaarden.

Actie door Game Hive. Elk van de hierboven beschreven verboden activiteiten kan resulteren in het verwijderen van uw bericht of discussie (chat/forum/prikborden) en kan ertoe leiden dat uw account tijdelijk of permanent beperkt, geblokkeerd, opgeschort of beëindigd wordt, afhankelijk van de ernst van de overtreding of enige andere sancties die Game Hive gepast acht.

Beschikbaarheid. Game Hive kan de Services op enig moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving wijzigen, opschorten of stopzetten. De Services kunnen van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn wegens onderhoud of storing van computer- of netwerkapparatuur of om andere redenen. Game Hive kan periodiek zonder voorafgaande kennisgeving de informatie en het materiaal van de Services aanvullen of bijwerken. Game Hive behoudt zich het recht voor om de Games te wijzigen en bij te werken indien en wanneer Game Hive dat wenst of nodig acht.

INTELLECTUEEL EIGENDOM, EIGENDOM EN CONTENTREGELS

Game Hive hecht waarde aan en beschermt IP. Deze sectie van de Voorwaarden beschrijft de details betreffende het eigendom van de via de Services gebruikte of verstrekte informatie en technologie.

Informatie over auteursrecht en handelsmerken. De Services en de inbegrepen informatie en materialen zijn eigendom van Game Hive en haar licentiegevers en worden door auteursrecht, merkenrecht, internationale verdragen en andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom beschermd tegen ongeoorloofd kopiëren en verspreiding. Alle productnamen en logo’s van Game Hive zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Game Hive Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen en logo’s zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars in bepaalde landen. Niets in de Services mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, estoppel-beginsel of anderszins, van enigerlei licentie of recht om de Services of enig weergegeven materiaal op de Services te gebruiken door middel van framing of anderszins, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Game Hive.

Feedback en suggesties. Indien u Game Hive voorziet van suggesties, opmerkingen of andere feedback (“Feedback”), dan kan Game Hive dergelijke Feedback gebruiken in de Services of in andere Game Hive-producten of -services. Dientengevolge stemt u ermee in dat: (a) Game Hive niet onderworpen is aan enige verplichting inzake vertrouwelijkheid met betrekking tot de Feedback, (b) de Feedback geen vertrouwelijke of beschermde informatie van u of een derde partij is en dat u alle benodigde rechten hebt om de Feedback aan Game Hive openbaar te maken, (c) Game Hive (inclusief al haar opvolgers en rechtverkrijgenden) de Feedback vrijelijk mag gebruiken, reproduceren, publiceren, in licentie geven, distribueren en anderszins commercieel mag gebruiken, en (d) u geen recht hebt op enige compensatie of terugbetaling van enigerlei soort van Game Hive of een van de andere gebruikers van de Services.

Content. Alle informatie, gegevens, berichten of andere materialen, of deze nu openbaar gepost of privé verzonden zijn aan de Services, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van deze kijkers of gebruikers. Game Hive heeft geen controle over dergelijke content en garandeert als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke content. Gebruikers erkennen dat door het gebruik van de Services kunnen worden blootgesteld aan materialen die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend zijn.

Servicevoorwaarden van partners. Game Hive houdt zich aan de servicevoorwaarden van onze platformpartners, inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Apple, Google en Android. U hebt de servicevoorwaarden gelezen van de respectievelijke platformpartner via welke u toegang hebt tot onze Services en erkent dat u zich aan deze zult houden. Houd rekening met hun voorwaarden en maak er geen inbreuk op, want dit kan leiden tot een verbod.

AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO

Om de Services voor u beschikbaar te maken, moet Game Hive haar aansprakelijkheid beperken zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.

Vrijwaring. Aangezien Game Hive geen toezicht houdt op de interacties onder of tussen leden van Game Hive en andere personen of bedrijven en deze niet kan reguleren, en aangezien Game Hive geen controle heeft over creditcardbedrijven of andere bedrijven voor het verwerken van betalingen, en aangezien Game Hive de echte identiteit of leeftijd van gebruikers van de Services niet kan garanderen, en aangezien Game Hive een zeer beperkte controle heeft, voor zover mogelijk, over de kwaliteit, veiligheid, moraliteit, wettigheid, waarachtigheid of nauwkeurigheid van diverse aspecten van de Services, gaat u ermee akkoord dat u alle risico’s draagt en gaat u ermee akkoord om Game Hive (en haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, werknemers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en externe partners) te vrijwaren van claims, eisen en schade die voortvloeit uit of op enige manier verband houdt met uw gebruik van de Services of enige transacties met derde partijen. Daarnaast doet u afstand van alle rechten en voordelen die anderszins zouden worden toegekend door enige wettelijke of niet-wettelijke wetgeving van enig rechtsgebied die zouden leiden tot beperking van de reikwijdte van een vrijwaring of verklaring van afstand.

DISCLAIMER. DE VIA DE SERVICES VERSTREKTE INFORMATIE EN MATERIALEN WORDEN GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT”. GAME HIVE VERKLAART, GARANDEERT OF BIEDT GEEN VOORWAARDEN DAT: (I) DE INFORMATIE OF MATERIALEN OP DE SERVICES JUIST, ACCURAAT, BETROUWBAAR OF VOLLEDIG ZIJN; (II) DE FUNCTIES VAN DE SERVICES ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN; (III) DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF (IV) DE SERVICES OF DE SERVER(S) DIE DEZE BESCHIKBAAR MAKEN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZIJN. GAME HIVE WIJST SPECIFIEK ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK, DOOR HANDELSPRAKTIJK, HANDELSCONVENTIES OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GEEN INBREUK MAKEND, TITEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET DOWNLOADEN OF OP ANDERE WIJZE VERKRIJGEN VAN INFORMATIE OF MATERIALEN VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICES GESCHIEDT GEHEEL OP EIGEN RISICO EN U BENT UITSLUITEND ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, VERLIES VAN GEGEVENS OF ENIG ANDER VERLIES TEN GEVOLGE VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. GAME HIVE GEEFT GEEN GARANTIE, ONDERSTEUNING, WAARBORG, BIEDT GEEN VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN OF AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE CONTENT OF MATERIALEN GELEVERD VIA DE SERVICES, ENIGE PRODUCTEN OF SERVICES DIE DOOR ENIGE DERDE PARTIJ VIA DE SERVICES GEADVERTEERD OF AANGEBODEN WORDEN OF MET BETREKKING TOT SERVICES DIE VIA EEN LINK OP DE SERVICES KUNNEN WORDEN BEREIKT OF AANBEVOLEN WORDEN IN EEN BANNER OF ANDERE ADVERTENTIES OP DE SERVICES, EN GAME HIVE ZAL NIET BETROKKEN ZIJN BIJ ENIGE TRANSACTIE DIE U MET EEN DERGELIJKE DERDE ZOU KUNNEN AANGAAN.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. GAME HIVE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE OF ANDERE SCHADE, INCLUSIEF SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN (I) UW GEBRUIK VAN DE SERVICES OF UW ONVERMOGEN OM DE SERVICES OF ENIGE VAN OP DE SERVICES VOORHANDEN INFORMATIE OF MATERIALEN TE KUNNEN GEBRUIKEN, (II) DE KOSTEN VOOR DE VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF SERVICES, (III) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONJUISTHEDEN IN DE MATERIALEN OP DE SERVICES, (IV) SCHADE AAN EIGENDOM VAN WAT VOOR SOORT DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES, ENIGERLEI BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF ENIGE ANDERE BESTANDEN OF GEGEVENS DIE SCHADELIJK VOOR COMPUTER- OF COMMUNICATIEAPPARATUUR OF GEGEVENS KUNNEN ZIJN DIE DOORGESTUURD ZIJN NAAR OF VIA DE SERVICES OF ENIG ANDER VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE SOORT VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES. DEZE BEPERKINGEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING ALS GAME HIVE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES OP DE HOOGTE ZOU ZIJN GEBRACHT. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN MAXIMAAL VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT DOOR DE WETGEVING IN DE TOEPASSELIJKE JURISDICTIE IS TOEGESTAAN.

VRIJWARING. U ZULT GAME HIVE EN AAN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, BESTUURDERS, AGENTEN, PLATFORMPARTNERS EN WERKNEMERS SCHADELOOS STELLEN VOOR EN VRIJWAREN VAN ALLE CLAIMS, BEDREIGINGEN, ACTIES, PROCEDURES, EISEN, SCHADE, VERLIEZEN, VERPLICHTINGEN, KOSTEN EN UITGAVEN, INCLUSIEF REDELIJKE JURIDISCHE KOSTEN, DOOR ENIGE DERDE PARTIJ GEMAAKT ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIEND UIT MATERIALEN DIE DOOR U VIA DE SERVICES WERDEN VERSTREKT, GEPUBLICEERD, VERZONDEN OF TER BESCHIKKING GESTELD, ENIGE SCHENDING DOOR U VAN DEZE VOORWAARDEN OF EENDER WELKE INBREUK DOOR U OP RECHTEN VAN EEN ANDER (INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING, ALLE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN PUBLICITEITS-, PERSOONLIJKE OF PRIVACYRECHTEN).

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze sectie van de Voorwaarden beschrijft andere nuttige informatie en juridische voorwaarden waar u rekening mee dient te houden bij het gebruik van de Services.

Links naar Services van derden. De Services bevatten mogelijk links naar andere services die geen eigendom zijn van of niet beheerd worden door Game Hive. Game Hive is niet verantwoordelijk voor de inhoud van Services waarnaar gelinkt wordt. Services van derden of services die toegankelijk zijn vanuit de Services, zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van die Services en u bent verantwoordelijk voor het vaststellen van die algemene voorwaarden en het naleven daarvan.

Beëindiging. Game Hive kan onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Services of gedeelten daarvan beëindigen. De reden voor een dergelijke beëindiging kan zijn, maar is niet beperkt tot, (a) overtredingen van of inbreuk op de Voorwaarden of enige andere overeenkomst die u mogelijk heeft met Game Hive (inclusief, maar niet beperkt tot, het niet betalen van enige vergoeding verschuldigd in verband met de Services), (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek van u, (d) beëindiging of materiële wijziging van de Services (of een deel daarvan), (e) onverwachte technische, beveiligings- of juridische kwesties of problemen, en/of (f) deelname door u, direct of indirect, aan frauduleuze of illegale activiteiten. Beëindiging van uw toegang tot de Services kan ook verwijdering van enkele of alle materialen inhouden die door u naar de Services zijn geüpload. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle beëindigingen naar eigen goeddunken door Game Hive kunnen geschieden en dat Game Hive niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde voor de beëindiging van uw toegang tot de Services en dat in het geval dat uw account wordt beëindigd of geannuleerd door u of door Game Hive, er geen restitutie zal plaatsvinden en u niet langer toegang zult hebben tot de inhoud van de Site. Elke beëindiging van deze Voorwaarden door Game Hive zal een aanvulling zijn op alle andere rechten en rechtsmiddelen die Game Hive kan hebben.

Veiligheid. Via het internet verzonden of ontvangen informatie is over het algemeen niet beveiligd en Game Hive kan en zal geen enkele verklaring of garantie geven met betrekking tot de veiligheid van enige communicatie naar of van de Website of enige verklaring of garantie met betrekking tot het onderscheppen door derden van persoonlijke of andere informatie.

Afdwingbaarheid. Indien enigerlei bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Indien Game Hive er niet in slaagt één van haar rechten of bepalingen uit te voeren of af te dwingen, dan betekent dit niet dat er afstand gedaan wordt van deze rechten of voorwaarden. Een verklaring van afstand van een recht of bepaling door Game Hive dient schriftelijk plaats te vinden en is alleen van toepassing op het specifieke geval dat in dat schrijven wordt vermeld.

Geschillen. U stemt ermee in dat elke actie in rechte of in billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of Game Hive alleen zal worden ingediend bij de provinciale rechtbank van Ontario of de federale rechtbanken, en u stemt hierbij in met en onderwerpt zich aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken om over een ​​dergelijke actie te procederen. Game Hive is nimmer betrokken bij geschillen tussen spelers onderling. Ons doel is om het spel zo eerlijk en evenwichtig mogelijk te maken en we streven er constant naar dit te doen.

Updates. Game Hive behoudt zich het recht voor om op elk moment de Services, de inhoud van de Services of een deel daarvan met of zonder kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. U gaat ermee akkoord dat GAME HIVE niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Services of de inhoud van de Services.

Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden, tezamen met ons Privacybeleid en Regels en Beleid vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de Services en alle gerelateerde activiteiten. Deze Voorwaarden worden niet gewijzigd, anders dan schriftelijk door beide partijen ondertekend of door een nieuwe publicatie van deze voorwaarden door Game Hive.

Mocht u vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Voorwaarden hebben, neem dan via onze website op www.gamehive.com contact met ons op.
Scroll to Top