TERMA PERKHIDMATAN
Game Hive Corporation (“Game Hive”/”kami”/”kita”) MEMILIKI DAN MENGENDALI PERMAINAN DAN LAMAN WEB YANG DITAWARKAN DI WWW.GAMEHIVE.COM DAN SEBARANG PERKHIDMATAN BERKAITAN (SECARA KOLEKTIFNYA “PERKHIDMATAN”). SILA BACA TERMA-TERMA PENGGUNAAN (“TERMA”) INI DENGAN TELITI. DENGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN INI, ANDA MENUNJUKKAN ANDA MENERIMA TERMA INI. JIKA ANDA TIDAK MENERIMA TERMA INI, JANGAN GUNA PERKHIDMATAN ATAU SEBARANG KANDUNGAN ATAU CIRI-CIRINYA. TERMA INI TERTAKLUK PADA PERUBAHAN DAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN SETELAH APA-APA PINDAAN ATAU KEMAS KINI BAGI TERMA INI AKAN MENANDAKAN PERSETUJUAN ANDA UNTUK DAN PENERIMAAN TERMA YANG TELAH DISEMAK. SEBARANG CIRI-CIRI BARU YANG DITAMBAH KEPADA PERKHIDMATAN AKAN TERTAKLUK PADA TERMA INI, KECUALI YANG DINYATAKAN SEBALIKNYA. ANDA PERLU MELAWAT HALAMAN INI SECARA BERKALA UNTUK MENYEMAK TERMA INI.
PERATURAN PERMAINAN & KELAKUAN

Perkhidmatan disediakan berdasarkan masyarakat, keadilan, integriti dan keseronokan, jadi sila ikuti peraturan dan berseronoklah! Bahagian Terma ini menggariskan peraturan berkenaan mencipta akaun, ciri dalam permainan dan kelakuan yang dilarang.

Akaun Pengguna. Setiap pengguna adalah terhad kepada satu akaun untuk satu platform atau peranti walaupun kami mengesyorkan agar anda mengekalkan satu akaun di semua platform. Sekiranya anda memilih untuk mengabaikan nasihat ini dan mengekalkan beberapa akaun pada peranti-peranti yang berlainan, tidak satupun akaun anda boleh berinteraksi antara satu sama lain dengan apa cara sekalipun. Sekiranya akaun-akaun ini didapati berinteraksi, satu atau lebih akaun mungkin diharamkan, ditetapkan semula atau dihukum.

Pemindahan Barang Maya & Penjualan Akaun. Sebarang kandungan (termasuk mata wang dalam Permainan maya dan barang maya) yang berasal dari Permainan tidak boleh dijual, dipindahkan atau ditebus dengan wang ‘dunia nyata’. Segala usaha untuk melakukannya melanggar Syarat ini dan dapat mengakibatkan larangan seumur hidup dari Laman Web / Permainan dan kemungkinan tindakan hukum. Semua penjualan barangan maya dan mata wang maya adalah muktamad dan tiada bayaran balik akan diberikan. Mata wang dan barang maya tidak dapat ditebus dengan wang ‘dunia nyata’. Game Hive mempunyai hak mutlak untuk mengurus, mengatur, mengubah dan / atau menghapuskan mata wang maya dan / atau barang maya seperti yang difikirkan sesuai mengikut budi bicara mutlaknya, dan Game Hive tidak akan bertanggungjawab terhadap anda atau orang lain atas pelaksanaan hak tersebut . Anda bertanggungjawab untuk semua caj yang dikenakan di bawah akaun anda yang dibuat oleh anda atau sesiapa sahaja yang mengakses akaun anda. Semua barang dan mata wang maya akan hilang sekiranya akaun anda dihentikan atau digantung dengan alasan apa pun.

Kelakuan Umum & Tindakan Dilarang. Aktiviti tertentu adalah bertentangan dengan peraturan dan dasar kami. Anda tidak dibenarkan untuk:

1. Menggunakan Permainan jika anda seorang kanak-kanak bawah umur (di bawah umur 13 tahun).

2. Memilih nama untuk karakter anda yang tidak menghormati pengguna lain.

3. Menggunakan Bot, Pengklik Auto, Godaman atau Eksploitasi dalam Permainan atau terlibat dalam sebarang kelakuan lain yang dilarang dalam Peraturan dan Dasar kami.

4. Menuduh pengguna lain menipu melalui mana-mana saluran komunikasi dalam Permainan. Ini termasuk forum, dinding komen pemain, mesej status pemain dan sembang. Jika anda mengesyaki pemain lain menipu dan mempunyai bukti kukuh, sila maklumkan kami secara terus dengan mengisi borang hubungan kami.

5. Muat naik, siarkan, hantar e-mel, menghantar atau yang selainnya menjadikannya tersedia:

pada Perkhidmatan apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, kasar, mengganggu, menyeksa, memfitnah, tidak beradab, lucah, bersifat pornografi, eksplisit seksual, bersifat libel, menyerang privasi orang lain, kebencian atau bersifat perkauman atau etnik, menimbulkan liabiliti sivil, melanggar mana-mana undang-undang atau yang selainnya tidak menyenangkan.

– apa-apa bahan yang melanggar apa-apa hak intelektual atau hak proprietari mana-mana pihak (termasuk hak privasi dan publisiti).

– apa-apa bahan yang anda tidak mempunyai hak untuk menjadikannya tersedia.

– apa-apa kepalsuan atau salah nyata atau membuat tanggapan yang anda tahu adalah salah, mengelirukan atau menipu (cth. meniru pengguna lain atau kakitangan kami, atau apa-apa bahan yang boleh merosakkan atau membahayakan kanak-kanak bawah umur dengan apa-apa cara.

– apa-apa pengiklanan yang tidak diminta atau tidak dibenarkan, pengumpanan untuk perniagaan, bahan promosi, “mel sarap,” “spam,” “surat berantai,” “skim piramid” atau apa-apa bentuk pengumpanan lain.

– apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian atau apa-apa kod komputer, fail atau program lain yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan fungsi mana-mana perisian atau perkakasan komputer atau peralatan atau data telekomunikasi atau Perkhidmatan atau mana-mana kepunyaan pengguna atau penonton Perkhidmatan atau yang menjejaskan privasi pengguna.

1. Mengganggu atau membuatkan Perkhidmatan (termasuk sebarang ciri berkaitan keselamatan) atau pelayan atau rangkaian yang disambungkan ke Perkhidmatan tergendala, atau tidak mematuhi apa-apa kehendak, prosedur, dasar atau peraturan rangkaian yang disambungkan ke Perkhidmatan atau memeriksa, mengimbas atau menguji kelemahan mana-mana sistem atau rangkaian atau melanggar atau memintas sebarang langkah keselamatan atau pengesahan.

2. Secara sengaja atau tidak sengaja melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan, negeri, negara atau antarabangsa yang berkenaan.

3. Menjual semula kandungan Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan atau akses ke Perkhidmatan atau kandungan Perkhidmatan.

4. Berkongsi kata laluan yang dikeluarkan Game Hive dengan pihak ketiga atau menggalakkan pengguna Game Hive lain untuk melakukannya.

5. Menyalah nyata sumber, identiti atau kandungan maklumat yang dihantar melalui Perkhidmatan, (seperti mendakwa apa yang diciptakan sebagai milik sendiri yang sebenarnya bukan milik anda).

6. Menggunakan atau menggalakkan orang lain menggunakan Perkhidmatan untuk apa-apa tujuan haram atau tidak sesuai (seperti perkongsian akaun – semua akaun hanya untuk satu pengguna).

7. Menyahkod, menyahkompil, menyahpasang, merekayasa berbalik atau sebaliknya cuba untuk memperoleh sebarang kod sumber atau idea asas atau algoritma daripada mana-mana bahagian Perkhidmatan.

8. Mengubah suai Perkhidmatan untuk tujuan peribadi atau komersial anda, termasuk tetapi tidak terhad pada mengubah, menyesuaikan, melesenkan, menyunting atau menterjemahkan Perkhidmatan.

9. Cuba untuk mengelakkan penapis bahasa kami yang dibuat untuk menghalang kenyataan menghina.

10. Terlibat dalam apa-apa kelakuan lain yang dilarang oleh Terma ini.

Tindakan oleh Game Hive. Mana-mana aktiviti dilarang yang dinyatakan di atas boleh menyebabkan penghapusan siaran atau bebenang anda (dinding sembang/forum/profil) dan boleh mengakibatkan akaun anda dihadkan secara sementara atau secara kekal, disekat, digantung atau ditamatkan, bergantung pada keterukan pelanggaran atau apa-apa sekatan lain yang Game Hive fikirkan sesuai.

Ketersediaan. Game Hive boleh mengubah, menggantung atau menghentikan Perkhidmatan pada bila-bila masa dan atas apa-apa sebab tanpa notis. Perkhidmatan mungkin tidak tersedia dari semasa ke semasa disebabkan oleh penyelenggaraan atau kerosakan peralatan komputer atau rangkaian atau sebab lain. Game Hive secara berkala boleh menambah atau mengemas kini maklumat dan bahan pada Perkhidmatan tanpa notis. Game Hive berhak untuk menukar dan mengemas kini Permainan apabila dan ketika Game Hive inginkan atau menganggapnya perlu.

HARTA INTELEKTUAL, PEMILIKAN DAN PERATURAN KANDUNGAN

Game Hive menghargai dan melindungi IP. Bahagian Terma ini menetapkan butir-butir pemilikan maklumat dan teknologi yang digunakan atau disediakan melalui Perkhidmatan.

Maklumat Hak Cipta dan Tanda Dagangan. Perkhidmatan dan maklumat dan bahan yang terkandung di dalamnya merupakan milik Game Hive dan pemberi lesennya dan dilindungi daripada penyalinan dan penyebaran yang tidak sah oleh undang-undang hak cipta, undang-undang tanda dagangan, konvensyen antarabangsa dan undang-undang harta intelektual yang lain. Semua nama dan logo produk Game Hive ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar bagi Game Hive Inc. Semua nama dan logo produk dan logo syarikat lain ialah tanda dagangan atau tanda dagang berdaftar pemilik masing-masing di negara tertentu. Tiada apa-apa yang terkandung di dalam Perkhidmatan harus ditafsirkan sebagai pemberian, oleh implikasi, estopel, atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak untuk menggunakan Perkhidmatan atau apa-apa bahan yang dipaparkan pada Perkhidmatan melalui penggunaan kerangka atau sebaliknya, kecuali dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Game Hive.

Maklum Balas & Cadangan. Jika Anda memberikan Game Hive dengan apa-apa cadangan, komen atau maklum balas yang lain (“Maklum Balas”), Game Hive boleh menggunakan Maklum Balas tersebut dalam Perkhidmatan atau dalam mana-mana produk atau perkhidmatan Game Hive yang lain. Dengan itu, Anda bersetuju bahawa: (a) Game Hive tidak tertakluk pada apa-apa kewajipan kerahsiaan berkenaan dengan Maklum Balas, (b) Maklum Balas bukan maklumat rahsia atau proprietari Anda atau mana-mana pihak ketiga dan Anda mempunyai semua hak yang diperlukan untuk mendedahkan Maklum Balas kepada Game Hive, (c) Game Hive (termasuk semua pengganti dan wakilnya) boleh menggunakan, mengeluarkan semula, menyiarkan, melesenkan, mengedarkan dan sebaliknya mengkomersialkan Maklum Balas secara bebas, dan (d) Anda tidak berhak menerima apa-apa pampasan atau pembayaran balik apa-apa jenis daripada Game Hive atau mana-mana pengguna lain Perkhidmatan.

Kandungan. Semua maklumat, data, mesej atau bahan lain, sama ada secara umum atau dihantar secara persendirian kepada Perkhidmatan, adalah tanggungjawab tunggal penonton atau pengguna tersebut. Game Hive tidak mengawal kandungan tersebut dan, oleh itu, tidak menjamin ketepatan, integriti atau kualiti kandungan tersebut. Pengguna mengakui bahawa dengan menggunakan Perkhidmatan, mereka mungkin terdedah kepada bahan-bahan yang menyinggung, tidak senonoh atau tidak menyenangkan.

Terma Perkhidmatan Rakan Kongsi. Game Hive mematuhi terma perkhidmatan rakan kongsi platform kami termasuk, tetapi tidak terhad pada, Facebook, Apple, Google dan Android. Anda telah membaca dan mengakui bahawa anda mematuhi terma perkhidmatan untuk rakan kongsi platform masing-masing yang anda mengakses Perkhidmatan kami. Sila ambil perhatian tentang terma mereka dan jangan melanggarnya kerana boleh menyebabkan pengharaman.

LIABILITI DAN TERMA RISIKO

Untuk menjadikan Perkhidmatan tersedia kepada anda, Game Hive mesti mengehadkan liabilitinya seperti yang ditetapkan dalam Terma ini.

Pelepasan. Oleh sebab Game Hive tidak mengawasi atau mengawal interaksi antara atau sesama anggota Game Hive dan orang atau syarikat lain dan oleh sebab Game Hive tidak mengawal syarikat kad kredit atau syarikat pemprosesan pembayaran lain, dan oleh sebab Game Hive tidak dapat menjamin identiti atau umur sebenar pengguna Perkhidmatan, dan oleh sebab Game Hive mempunyai kawalan yang sangat terhad, jika ada, mengenai kualiti, keselamatan, moral, kesahihan, kebenaran atau ketepatan pelbagai aspek Perkhidmatan yang anda bersetuju bahawa anda menanggung semua risiko dan anda bersetuju untuk melepaskan Game Hive (dan pegawai, pengarah, pemegang saham, ejen, pekerja, ahli gabungan, anak syarikat dan rakan kongsi pihak ketiga) daripada tuntutan, permintaan dan ganti rugi yang timbul daripada atau dengan apa cara yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau mana-mana transaksi pihak ketiga. Anda selanjutnya akan mengetepikan mana-mana dan semua hak dan faedah lain yang diberikan oleh mana-mana undang-undang berkanun atau tidak berkanun di mana-mana bidang kuasa yang bermaksud untuk mengehadkan skop pelepasan atau pengecualian.

PENAFIAN. MAKLUMAT DAN BAHAN YANG DIBEKALKAN MELALUI PERKHIDMATAN ADALAH DISEDIAKAN “SEADANYA.” GAME HIVE TIDAK MEWAKILI, MENJAMIN ATAU MENAWARKAN SEBARANG KEADAAN BAHAWA: (I) MAKLUMAT ATAU BAHAN PADA PERKHIDMATAN ADALAH BENAR, TEPAT, BOLEH DIHARAP ATAU LENGKAP; (II) FUNGSI YANG TERKANDUNG PADA PERKHIDMATAN TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS RALAT; (III) KEROSAKAN AKAN DIBETULKAN, ATAU (IV) PERKHIDMATAN ATAU PELAYAN YANG MENYEDIAKANNYA ADALAH BEBAS VIRUS ATAU KOMPONEN BAHAYA LAIN. GAME HIVE SECARA KHUSUS MENAFIKAN SEMUA PERWAKILAN, JAMINAN DAN KEADAAN, SAMA ADA SECARA TERSURAT, TERSIRAT, STATUTORI, DENGAN PENGGUNAAN PERDAGANGAN, PERJALANAN URUSAN ATAU SEBALIKNYA TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD PADA JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEBOLEHDAGANGAN, BUKAN PELANGGARAN, TAJUK, KUALITI MEMUASKAN HATI ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. APA-APA MAKLUMAT ATAU BAHAN YANG DIMUAT TURUN ATAU SEBALIKNYA YANG DIPEROLEH MELALUI PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ADALAH ATAS KEBIJAKSANAAN DAN RISIKO SENDIRI ANDA DAN ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEROSAKAN TERHADAP SISTEM KOMPUTER ANDA, KEHILANGAN DATA, ATAU SEBARANG KEHILANGAN LAIN YANG TERHASIL DARIPADA MEMUAT TURUN ATAU MENGGUNAKAN SEBARANG BAHAN TERSEBUT. GAME HIVE TIDAK MEMBERI JAMINAN, MENYOKONG, MENJAMIN, MENYEDIAKAN SEBARANG SYARAT ATAU MEWAKILI, ATAU MENGAMBIL SEBARANG TANGGUNGJAWAB UNTUK APA-APA KANDUNGAN ATAU BAHAN YANG DISEDIAKAN MELALUI PERKHIDMATAN, APA-APA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIIKLANKAN ATAU DITAWARKAN OLEH MANA-MANA PIHAK KETIGA MELALUI PERKHIDMATAN ATAU BERKAITAN DENGAN APA-APA PERKHIDMATAN YANG BOLEH DICAPAI DARIPADA PAUTAN PADA PERKHIDMATAN ATAU YANG DIPAPARKAN DALAM APA-APA SEPANDUK ATAU PENGIKLANAN LAIN DALAM PERKHIDMATAN, DAN GAME HIVE TIDAK AKAN MENJADI PIHAK KEPADA TRANSAKSI YANG ANDA MUNGKIN METERAI DENGAN PIHAK KETIGA TERSEBUT.

HAD LIABILITI SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG TERPAKAI, GAME HIVE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEROSAKAN YANG TERSIRAT, KEBETULAN, KHUSUS, BERBANGKIT ATAU KEROSAKAN YANG LAIN WALAU APAPUN, TERMASUK, KEROSAKAN YANG TERHASIL DARIPADA (I) PENGGUNAAN ANDA ATAU KETIDAKBOLEHGUNAAN, PERKHIDMATAN ATAU APA-APA MAKLUMAT ATAU BAHAN YANG TERKANDUNG DALAM PERKHIDMATAN, (II) KOS MEMPEROLEH BARANGAN, DATA, MAKLUMAT ATAU PERKHIDMATAN GANTI, (III) RALAT, KESALAHAN ATAU KETIDAKTEPATAN DALAM BAHAN PADA PERKHIDMATAN, (IV) KEROSAKAN HARTA WALAU APA JENIS PUN YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERHUBUNG DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN, APA-APA PEPIJAT, VIRUS, KUDA TROJAN, ATAU SEBARANG FAIL ATAU DATA LAIN MUNGKIN BERBAHAYA KEPADA KOMPUTER ATAU PERALATAN PERKHIDMATAN ATAU DATA YANG MUNGKIN TELAH DIPINDAHKAN KEPADA ATAU MELALUI PERKHIDMATAN ATAU SEBARANG KEHILANGAN LAIN ATAU KEROSAKAN SEBARANG JENIS APAPUN YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN OLEH ANDA. HAD INI HENDAKLAH TERPAKAI SEKALIPUN GAME HIVE TELAH MENASIHATKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. HAD YANG DISEBUT DI ATAS HENDAKLAH TERPAKAI SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG DALAM BIDANG KUASA YANG TERPAKAI.

JAMINAN GANTI RUGI. ANDA HENDAKLAH MELINDUNGI DAN MELEPASKAN GAME HIVE DAN AHLI GABUNGAN, PEGAWAI, EJEN, RAKAN KONGSI PLATFORM DAN PEKERJA, TIDAK BERSALAH DARIPADA SEMUA TUNTUTAN, ANCAMAN, TINDAKAN, PROSIDING, PERMINTAAN, KEROSAKAN, KERUGIAN, KEWAJIPAN, KOS DAN PERBELANJAAN TERMASUK YURAN GUAMAN YANG WAJAR, YANG DIBUAT OLEH MANA-MANA PIHAK KETIGA YANG TERHASIL ATAU TIMBUL DARIPADA BAHAN YANG DISERAHKAN, DISIARKAN, DIHANTAR ATAU DIBUAT TERSEDIA OLEH ANDA MELALUI PERKHIDMATAN, APA-APA PELANGGARAN TERMA INI, ATAU APA-APA PELANGGARAN OLEH ANDA TERHADAP SEBARANG HAK YANG LAIN (TERMASUK, TANPA HAD, SEMUA HAK DAN HAK HARTA INTELEKTUAL DAN HAK PUBLISITI, PERSONALITI ATAU PRIVASI).

TERMA UMUM

Bahagian ini menetapkan maklumat berguna dan terma undang-undang yang perlu anda ketahui apabila menggunakan Perkhidmatan.

Pautan-pautan ke Perkhidmatan Pihak Ketiga. Perkhidmatan ini mungkin mengandungi pautan ke Perkhidmatan lain yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Game Hive. Game Hive tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana Perkhidmatan yang dipautkan. Sebarang Perkhidmatan pihak ketiga atau perkhidmatan yang diakses daripada Perkhidmatan adalah tertakluk pada terma dan syarat Perkhidmatan tersebut dan Anda bertanggungjawab untuk menentukan terma dan syarat tersebut dan mematuhinya.

Penamatan. Game Hive boleh, dalam keadaan tertentu dan tanpa notis terlebih dahulu, segera menamatkan keupayaan Anda untuk mengakses Perkhidmatan atau bahagiannya. Punca untuk penamatan sedemikian hendaklah termasuk, tetapi tidak terhad pada, (a) pelanggaran atau pencabulan Terma atau mana-mana perjanjian lain yang Anda mungkin meterai dengan Game Hive (termasuk, tanpa had, tidak membayar apa-apa bayaran yang terhutang sehubungan dengan Perkhidmatan), (b) permintaan oleh penguatkuasa undang-undang atau agensi-agensi kerajaan yang lain, (c) permintaan Anda, (d) pemberhentian atau pengubahsuaian bahan kepada Perkhidmatan (atau mana-mana bahagiannya), (e) masalah atau isu teknikal, keselamatan atau perundangan yang tidak dijangka dan/atau (f) penyertaan Anda secara langsung atau tidak langsung, dalam aktiviti penipuan atau haram. Penamatan akses Anda ke Perkhidmatan juga mungkin termasuk penyingkiran beberapa atau semua bahan yang dimuatkan oleh Anda ke Perkhidmatan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa semua penamatan boleh dibuat oleh Game Hive mengikut budi bicaranya sendiri dan Game Hive tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang penamatan akses Anda ke Perkhidmatan atau Sekiranya akaun anda ditamatkan atau dibatalkan oleh anda atau oleh Game Hive, tiada bayaran balik akan diberikan dan anda tidak akan lagi mempunyai akses ke Kandungan Tapak. Sebarang penamatan Terma ini oleh Game Hive adalah sebagai tambahan kepada mana-mana dan semua hak dan remedi lain yang boleh didapati oleh Game Hive.

Keselamatan. Maklumat yang dihantar atau diterima melalui Internet secara umumnya tidak selamat dan Game Hive tidak boleh dan tidak membuat apa-apa perwakilan atau jaminan mengenai keselamatan mana-mana komunikasi ke laman web atau daripadanya atau apa-apa perwakilan atau jaminan berkenaan dengan pemintasan oleh pihak ketiga bagi maklumat peribadi atau lain-lain.

Kebolehkuatkuasaan. Sekiranya mana-mana bahagian Terma ini menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian itu dianggap tidak boleh dikuatkuasakan dan tidak akan menjejaskan kesahan dan keberkesanan peruntukan yang selebihnya. Kegagalan Game Hive untuk menjalankan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan di bawah Terma ini tidak akan menjadi pengabaian hak atau peruntukan tersebut. Sebarang pengecualian apa-apa hak atau peruntukan oleh Game Hive mestilah secara bertulis dan hanya akan terpakai kepada contoh tertentu yang dikenal pasti dalam tulisan itu.

Pertikaian. Anda bersetuju bahawa apa-apa tindakan undang-undang atau ekuiti yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, Terma atau Game Hive ini akan difailkan hanya di mahkamah wilayah Ontario atau di mahkamah Persekutuan, dan anda dengan ini membenarkan dan menyerahkan kepada bidang kuasa peribadi dan eksklusif mahkamah-mahkamah sedemikian bagi maksud litigasi mana-mana tindakan sedemikian. Game Hive tidak terlibat dalam pertikaian pemain-pemain. Tumpuan kami adalah untuk menjadikan permainan ini adil dan seimbang serta kami komited untuk melakukan ini secara berterusan

Kemas Kini. Game Hive berhak, pada bila-bila masa, untuk mengubah suai, menggantung atau menghentikan Perkhidmatan, kandungan Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya dengan notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa GAME HIVE tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau pemberhentian Perkhidmatan atau kandungan Perkhidmatan.

Keseluruhan Perjanjian. Terma ini, bersama-sama dengan Dasar Privasi dan Peraturan dan Dasar kami, merupakan keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan semua aktiviti yang berkaitan. Terma ini tidak akan diubah suai kecuali secara bertulis yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak atau dengan penyiaran baharu Terma yang dikeluarkan oleh Game Hive.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai Terma ini, sila hubungi kami melalui laman web kami di www.gamehive.com.
Scroll to Top